fbpx

Marianne Lane

Vi er en kiksekage af kodninger i lag, som vi forsøger at manøvrere i

… for arv og miljø fra det vi kommer af ligger i gener, som er meget mere aktive end vi måske skulle tro

Gennem den seneste tid, har en dybere forståelse for de koder vi bærer i os som mennesker, åbnet sig for mig. Den nye åbning omkring hvordan vi bærer kodningerne samler alt mit arbejde, i en dybere forståelse. En forståelse som giver det hele mere mening, og større perspektiv.

Allerede inden jeg begyndte at åbne op for at have bevidst klarsyn, har jeg opnået en forståelse af menneskets kodninger, som jeg har samlet mig, både gennem min tidligere uddannelse som ingeniør med specialefag i molekylærbiologi og kemi, mit arbejde med forskning med anvendelse af molekylærbiologiske metoder, samt min grundlæggende interesse for dette igennem årene. Dette har givet mig en baggrundsviden om betydningen af kodninger i vores genmateriale.

Samtidig har jeg igennem årene, “tilfældigvis” stødt på viden, og opsamlet erfaringer, både fra eget liv, og fra mennesker jeg har mødt på min vej, omkring det at være bundet af det vi bærer med os. Det vi er født med. Jeg har hele tiden mærket en interesse for arven, og den betydning den har for os som mennesker.

Hvor hårdt vi er bundet af det vi bærer med os. Hvordan vi bærer det med os, er blevet diskuteret i årevis i forskellige kredse. Hvor meget er arv og hvor meget er miljø. For nyligt er der udgivet en artikel i Nature, som er et af de mest anerkendte tidsskrifter i verden, hvor det er bevist, at vi arver erfaringer og traumer i vores genmateriale.

I den seneste tid er der begyndt at komme informationer igennem på de kanaliserede kurser som jeg holder omkring kodningerne, og hvordan de er lagt ind i os som mennesker. Hvordan vi er præget af dem, og hvor meget det betyder for os i livet som mennesket.

Mennesket er som en kiksekage

KiksekageJeg ser det som, at vi består af forskellige lag, lidt som en kiksekage. Der er bløde lag, hvor sammenhæng og udveksling er flydende, og så er der hårde lag, udvekslinglag som der ligger filtre i, der bestemmer, hvad der sendes hen over lagene imellem de bløde lag. Jeg ser det som om vi har tre “hovedlag” med blødt materiale. Der er det fysiske lag, som indeholder alle de mest umiddelbare reaktioner og oplevelser. Der er det psykiske lag, som indeholder alle de reaktioner og oplevelser, som stammer fra sammenkædninger af mønstre og så er der laget som indeholder underbevidstheden. Dette lag har fået en dobbeltfunktion, idet laget både bærer reaktioner og oplevelser som giver refleksagtige reaktioner, men også bruges til at have dyb kontakt til vores højere bevidsthed og sjælsbevidstheden.

I de bløde lag (det fysiske lag, det psykiske lag og laget som indeholder underbevidstheden) ligger der i hvert og især flere bevidsthedslag. Bevidsthedslagene svarer til graden af bevidsthedsåbning. Hvor mange lag vi har kontakt til, afhænger således af, hvor åben vores bevidsthed er. Det samme er i princippet gældende for overgangslagene, eller filtrene, hvor vi også har adgang til forskellige dybder af filtrene, alt efter hvor åben vores bevidsthed er.

I hvert eneste lag er vi forbundet til de erfaringer, som vi bærer ind gennem vores koder, vores genmateriale. Vi bærer koder helt tilbage fra dengang hvor vi var væsner uden egen bevidsthed, koder fra udviklingen op igennem menneskets evolution, koder fra det folk vi tilhører, fra vores slægt og vores forældre. Vi har både kodninger for frygt og kodninger for succes. Kodesystemet ser for mig ud til, at være skabt som overlevelsesmekanismer, fra den gang, vi som væsner ikke var kloge nok, til at tænke os til, hvad der er smart og fornuftigt.

Angstantændingspunkter og succesantændingspunkter

Koderne i de forskellige lag korresponderer med hinanden, hvis vi en gang har fået det aktiveret i livet, kan det blive overaktivt. Nogle af koderne, kan desuden have så beslægtede reaktioner, at de af sig selv autoantænder. Disse dele af vores kodninger med autoantænding, som koder for frygt, kalder jeg frygtantændingspunkter.

Jeg ser vores bevidsthed arbejde på tværs af lagene. Således at det vi oplever i det fysiske lag, sætter oplevelser i gang i det psykiske lag, som sætter oplevelser i gang i det lag, som indeholder underbevidstheden. En oplevelse kan starte i hvilket af de tre lag, det skulle være, og tænde oplevelserne i de andre lag. Derefter samles oplevelserne i bevidstheden.

I det menneske som bærer lavere bevidsthed – som under ingen omstændigheder må forveksles med lav intelligens eller at være et dårligt menneske – vil oplevelserne komme sporadisk og som en form for usammenhængende støj, hvor det der larmer mest, vil få opmærksomheden og skylden for oplevelsen. Der vil derefter naturligt være fokus på at dæmpe angsten og ubehaget ved at reagere på det, der støjer mest. Et eksempel kan være, at ensomhed giver fornemmelsen af tomhed. Ensomhedsfølelsen er måske tændt som en reaktion i det psykiske lag, der har rod i underbevidstheden, hvor et traume fra bardommen er lagt. I det fysiske lag giver ensomhedsfølelsen en tomhedsfornemmelse, som tolkes af mennesket som sult. Mennesket forsøger derefter at dæmpe sin ensomhed ved at spise.

Bevidsthedsudvidelse gør det både værre og bedre

Kodesystemet, som en gang og til stadighed i farlige situationer, har sikret menneskehedens overlevelse, er i dag problematisk. Selvom en udvidet bevidsthed hjælper med at forstå os selv, så vi kan udøve egenomsorg og egenopdragelse ud fra et mere objektivt sted, så udvider problematikken sig også med den højnede bevidsthed. Med hævningen af bevidstheden, får vi adgang til en større del af de lag vi bærer, og dermed også til flere af de koder vi bærer og flere mulige angstantændinger. Vi får heldigvis også samtidig adgang til flere succes antændinger, men regnskabet går sjældent op.

Det er ikke alle de koder, vi bærer med os, der er lige meget udtrykt i vores væsen. Dette kan ændres ved oplevelser, som antænder disse kodninger. Hvis vi har mange kodninger, som er aktiveret, så tænder de lettere hinanden, og der skal mindre og mindre til førend vi “selvantænder” eller overreagerer på oplevelser. Derfor er der mange mennesker, som i områder med anlæg for høj bevidsthed, har et nervøst system med stor risiko for angst. Bærer vi for mange antændinger i systemet giver det desuden risiko for depression og udbrændthed, som kommer af et udmattet system, som holder op med at fungere som det skal, på grund af for mange angstantændinger.

Hvis vi skal kunne bære vores erfaringer videre til vores afkom, så er det også nødvendigt, at vi bærer vores erfaringer videre. Det sker gennem kodninger, som vi afsætter i vores arvemateriale igennem vores eget liv. Hvilke erfaringer, der medfører ændringer i kodematerialet er forskelligt. Men det kræver en hvis reaktion i vores system. Hvor meget og hvor lidt, kommer både af de kodninger vi kommer med, og det væsen vi har. Vi har forskellige grader af robusthed som udgangspunkt, når vi lander i livet.

Hvor mange koder, der er antændt i lagene, og hvor godt de “passer sammen” har også betydning for, hvor meget anlæg vi har for at blive ustabile gennem angstantændingerne. Vi kan i princippet have så meget dysfunktionalitet og angstpotentiale aktiveret og så lidt succesantænding og manglende erfaring i at være velfungerende, at det er næsten umuligt, at blive et velfungerende menneske. Til gengæld kan vi også bære så meget velfungerende erfaring og succesantænding, at alting føles let, og det er meget let at blive et velfungerende menneske.

Jeg ser nu, at meget af mit arbejde som spirituel healer handler om omkodning

Den healing, som jeg har fået lov til at bringe på jorden, som jeg kalder kernehealing, arbejder med at heale kodninger, som vi får lagt i vores inderste væsen i løbet af de første syv år, da vi er meget ubeskyttede og har kontakt til vores dybeste lag i denne alder. Kodningerne som giver dybe blokeringer ligger i et lag som i forbindelse med kernehealing kaldes for reflekslaget. Et lag som stammer fra vores tidligste væren på jorden, og som har en meget refleksagtig karakter, og som ligger i vores dybeste lag. Kernehealing er således omkodninger af det vi har fået lagt i os selv i de første leveår.

Desuden kommer der i denne tid mennesker forbi i mine behandlinger, som jeg skal hjælpe med deres kodninger. En ny behandlingsform, med overførsel/aktivering af velfungerende erfaringer til mennesker som ikke bærer det i deres arvemateriale, er kommet i brug. Erfaringerne bliver aktiveret og angstantændingerne der blokerer for dem bliver slukket i den største del af laget, så kun den alle sidste del af det fysiske lag selv skal åbnes. Det at kunne gøre det i praksis. Dette gør vejen frem mod funktionalitet meget lettere. Metoden virker lovende og ser ud til at have store effekter lige med det samme.

Jeg har været på rejser til tre steder i verden i 2013 og 2014, hvor jeg har hentet tre healingsenergier til jorden, som arbejder inden for den nye tids energisystem og som er intelligent og sikret. De tre healingsmetoder, Karmic Power Release, Human Power Release og Soul Power Release arbejder alle tre med kodningerne.

Karmic Power Release arbejder med den database, af erfaringer vi har fra tidligere liv, som vi er koblet op på gennem underbevidstheden. For at kunne arbejde videre i dette liv, på baggrund af erfaringerne fra tidligere liv, bliver vi forbundet gennem vores dybeste del af bevidstheden. Dette for at sikre, at vi ikke bebyrdes for meget af kontakten. Kontakten til erfaringerne fra de tidligere liv, kan tænde de potentielle angstantændingspunkter, som vi bærer i os. Dette gør, at vi får traumer og angst, som er mere relateret til noget vi har oplevet i tidligere liv, end i dette liv. Healingen med KPR går ind og slukker de angstantændinger, som de tidligere liv har fået antændt. Dette gør, at vi samtidig kan få kontakt til flere liv og flere erfaringer fra tidligere liv, da mængden vi kan have kontakt til, er begrænset af den belastning de giver os. Når belastningen slukkes, kan vi stort set tåle adgang til erfaringer fra alle de liv vi har gået.

Human Power Release arbejder med at hæve vores bevidsthed, så vi bedre kan se vores uhensigtsmæssige mønstre. Samtidig slukke den de angstantændingspunkter, som mønstrene er hæftet op på i de dybeste lag, så mønstrene lettere slippes. Desuden går energien ind og hjælper os med at få aktiveret de erfaringer vi bærer, omkring det at være i balance og være forbundet til lyset og altet. Hermed behøver vi ikke at tilkæmpe os, at få aktiveret denne erfaring i os, gennem arbejdet med at komme i balance som menneske. HPR healingsenergien går også ind og aktivere de erfaringer vi bærer i os omkring overbærenhed, tilgivelse og kærlighed, som letter vores arbejde med at komme fri af mønstrene. Tilstanden hjælper os derefter med at komme i balance, så vi kan trives som mennesker, udøve egenomsorg og egenopdragelse. Arbejdet sikrer samtidig, at gennem støjen der mindskes, så kan bidraget fra sjælen gennem intuitionen eller den mere direkte kontakt som nogle opnår, bedre komme igennem.

Soul Power Release arbejder med at hjælpe vores sjæl på plads til optimalt at kunne samarbejde med os. Dette gør healingsenergien ved at gå ind og aflæse alle de koder, vi har aktiveret lige nu. Både angst- og succesantændingspunkterne. Ud fra læsningen hjælpes sjælen på plads til at kunne få så let adgang til samarbejdet som muligt. Samtidig slukkes de antændingspunkter, som vi ikke længere har brug for. Dette svarer til forløsning af traumer, som vi allerede har håndteret mentalt og følelsesmæssigt, men som stadig er aktiveret dybt i vores system. Når disse slukkes, bliver samarbejdet også fremmet.

Da de tre healingsmetoder er sikret, har de også begrænset virkning. Det er ikke er muligt både at lave dem fuldstændig sikre og så kraftfuld at de kan slukke alle mulige kodninger for angstantænding og tænde alle mulige potentialer i et menneske, som det er klar til gennem et helt liv. De virker derfor, der hvor du er i livet nu, og det er nødvendigt at bruge dem igen, når du har bevæget dig videre. KPR, HPR og SPR er således udviklingsværktøjer.

Mønsterbrydere
Jeg har ofte hørt, at vi inkarnerer i den familie, som vi har aftalt at inkarnere i, for at blive udsat for det vi har brug for, for at udleve vores karma. Jeg har tit tænkt, at det virker som en meget løs ordning, i den forstand, at jeg ofte møder aftaler, som bliver brudt. Meget ofte endda, møder jeg mennesker som sidder uforløste, eller er kommet ind i en blindgyde. Enten fordi ikke selv har overholdt aftaler med dem de inkarnerer med, eller fordi dem de inkarnerer med ikke har overholdt aftalerne. Det vil således være meget usikkert, at lægge hele sin læring ind i sådanne aftale med så ustabile væsner som mennesker er. Jeg ser nu, at vi inkarnerer i det arvemateriale, de traumer og de erfaringer, positive som negative, som er båret af vores slægt. Dette giver meget mere mening for mig, da disse kodninger er meget stabile, og ikke ændrer sig meget uanset hvilke aftaler der bliver brudt eller bliver overholdt.

Noget meget smukt, som er dukket op imellem alle erkendelserne om kodningerne og deres dybe magt over os som mennesker, er betydningen af begrebet mønsterbryder. I hverdagstale betyder det et menneske, som lykkes med at komme fra et liv i en familie som er dysfunktionel, og som kommer videre i et liv som er funktionelt.

Jeg har set, at der findes sjæle. Store, stærke og lysende sjæle, som påtager sig en opgave, med at komme ned i en familie, som er dysfunktionel og bærer store byrder i arvematerialet i form af vold og misbrug og manglende evner til at klare sig i livet. Sjæle som inkarnerer med det ene formål at bryde dette mønster. Komme ned i det meget tunge miljø, for at slukke for alle de koder som tænder det laveste i mennesket i smerte, for i stedet at åbne for erfaringer som koder for ligeværdighed, kærlighed og liv. Som bæres videre igennem slægten eller gennem forbindelse til andre mennesker og fællesbevidstheder, som får mulighed for at se, at det kan gøres anderledes.

Et sjælearbejde som rører mig dybt og giver mig ærefrygt for de store sjæle med det store arbejde som det er at være mønsterbryder.

Jeg er meget spændt på mit videre arbejde, nu hvor forståelsen har nået et nyt niveau. Et videre arbejde som blandt andet indebærer en rejse til Malta i januar 2015 for at arbejde med at mildne fællesfelterne mod at kunne genkende sig selv i andre, og en rejse til Spanien for at hente en healingsenergi, som kan hjælpe med at heale tidligt skadede børn, med at blive kodet om til at kunne tage imod kærlighed.


 
af Marianne Lane

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.